Drodzy Rodzice,

już na pierwszych zebraniach w dniu 12.09.2018 r., odbędą się wybory przedstawicieli
do Rad Oddziałowych ("Trójki Klasowe") i Rady Rodziców.

Poniżej zamieszczamy fragmenty Regulaminu RR naszej Szkoły dotyczące tego wydarzenia.

Wszystkich chętnych zapraszamy do współpracy a wybranych do Rady Rodziców przedstawicieli klasowych prosimy o zaplanowanie dłuższego pobytu w szkole w dniu zebrań, ponieważ

pierwsze zebranie RADY RODZICÓW
odbędzie się w środę 12.09.2018 r. po godz. 19-tej

(w świetlicy szkolnej zaraz po zebraniach klasowych)

 

 

ROZDZIAŁ IV
SZCZEGÓŁOWY TRYB PRZEPROWADZANIA WYBORÓW DO RAD

§ 9

 1. Wybory do Rad Oddziałowych oraz przedstawicieli do Rady przeprowadza się corocznie na zwołanym przez władze Szkoły we wrześniu, pierwszym zebraniu rodziców każdego oddziału (klasy).
 2. Wychowawcy klas otwierają w danym oddziale (klasie) część zebrania poświęconą wyborom
  i przewodniczą im.
 3. Dla przeprowadzenia tajnych wyborów wybiera się w głosowaniu jawnym komisję skrutacyjną. Przewodniczącym lub członkiem tej komisji nie może być osoba kandydująca do Rady Oddziałowej i Rady Rodziców.
 4. Wybory do Rad Oddziałowych oraz przedstawiciela do Rady Rodziców przeprowadza się oddzielnie.
 5. Komisja skrutacyjna przyjmuje zgłoszenia kandydatów spośród rodziców, którzy przybyli na pierwsze zebranie.
 6. W wyborach jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic.
 7. Tajne wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych przez rodziców, przy czym liczba kandydatów do Rad Oddziałowych nie może być mniejsza niż trzy.
 8. Osoba kandydująca do Rady Oddziałowej może kandydować także do Rady Rodziców.
 9. Osoba zgłoszona - kandydująca do Rady Oddziałowej i /lub do Rady Rodziców musi wyrazić
  na to zgodę.
 10. Każdy głosujący rodzic na karcie do głosowania do Rad Oddziałowych ze wszystkich nazwisk kandydatów do Rad Oddziałowych wybiera nie więcej niż 3.
 11. Za wybranych do Rady Oddziałowej uważa się trzech kandydatów, którzy uzyskali największe liczby głosów. W przypadku większej liczby kandydatów i równej liczby głosów otrzymanych przez kandydatów, o tym, któremu z nich przypada miejsce w radzie oddziałowej, rozstrzyga kolejna tura wyborów.
 12. Wybrani członkowie Rady Oddziałowej rozdzielają między siebie funkcje: przewodniczącego, zastępcy i skarbnika.
 13. Przedstawicielem Rady Rodziców zostaje rodzic, który w głosowaniu na przedstawiciela do Rady Rodziców otrzymał najwyższą liczbę głosów.
 14. Przebieg głosowania dokumentuje się w protokole z zebrania. Protokół z wyborów Wychowawca przekazuje Dyrektorowi Szkoły a Dyrektor przekazuje zebrane protokoły Przewodniczącemu nowej Rady Rodziców.
   
www.000webhost.com